Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών & Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

0
  • Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014.

  • Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Έργων μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2014.

  • Επιτροπή επισκευών δημοτικού γενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και ελέγχου των δαπανών συντήρησης αυτού, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2014.

  • Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, οχημάτων για το έτος 2014

  • Επιτροπή Παραλαβής για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-μεταφορών και απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014.

  • Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών αξίας μέχρι 2.934,00€ -Π.Δ. 28/80

  • Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00

Μοιρασου το.