Πρόσκληση σε 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

0

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 15.09.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμόν 43/06.08.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μοιρασου το.