ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014

0

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, µουσικών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου έως δέκα (10) µηνών, επί ωροµισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από
τους ωφελούµενους.

Μοιρασου το.