ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

0

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 88.350,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α

Στην υπ΄αριθμ.351/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης, αναφέρεται ότι κατ΄εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1α. του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 22 της διακήρυξης μειώνεται ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού λόγω του ότι ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Ως εκ τούτου ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα(25ης Μαρτίου 15) , στις 22/09/2014 ημέρα Δευτέρα , ώρα 10.00π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης δηλαδή 5.433,53€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μοιρασου το.